Czym jest odrębna własność lokalu?

Wśród różnych form własności nieruchomości, odrębna własność lokalu stanowi szczególną i bardzo istotną kategorię. Może być przedmiotem licznych transakcji i przepisów prawnych, dlatego warto dowiedzieć się czym dokładnie jest, jakie obowiązki i prawa wynikają z tego typu własności.

znak zapytania nad dachem

Forma prawna odrębnej własności

Odrębna własność lokalu to forma prawna, która pozwala na wyodrębnienie poszczególnych pomieszczeń w budynku wielolokalowym jako niezależne jednostki prawne. Dzięki temu każdy lokal mieszkalny czy użytkowy może mieć swojego właściciela, niezależnie od pozostałej części budynku oraz przynależnego do niego gruntu. Ustawa o własności lokali reguluje m.in. zasady ustanawiania, nabycia i zbywania odrębnej własności lokalu oraz wpisy w księdze wieczystej dotyczące tej formy prawnej.

W praktyce oznacza to, że posiadając odrębną własność lokalu, stajemy się właścicielem konkretnej jednostki w budynku wielolokalowym, a nie samego budynku czy działki. Odrębna własność obejmuje także prawo do korzystania z części wspólnych budynku, takich jak klatka schodowa, dach czy fundamenty. Właściciel lokalu ma również prawo do udziału w zarządzaniu nieruchomością wspólną.

Obowiązki i prawa wynikające z odrębnej własności

Z tytułu posiadania odrębnej własności lokalu, właściciel zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną oraz opłat związanych z użytkowaniem części wspólnych. Ponadto ma obowiązek przestrzegać regulaminu domowego oraz postanowień uchwalonego przez wspólnotę mieszkaniową planu gospodarczego.

Właściciel odrębnej własności może korzystać z prawa głosu na zgromadzeniach wspólnoty mieszkaniowej oraz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej. Ponadto ma prawo do korzystania z części wspólnych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych użytkowników oraz do dysponowania swoim lokalem, np. poprzez jego sprzedaż, najem czy obciążenie hipoteką.

W przypadku chęci obciążenia lokalu hipoteką, niezbędna będzie profesjonalna wycena nieruchomości. W Zamościu usługę taką można uzyskać od rzeczoznawcy majątkowego, który dokładnie określi wartość rynkową danego lokalu. Warto podkreślić, że wycena nieruchomości może być wymagana również w innych sytuacjach, np. przy sprzedaży czy kupnie mieszkania.